Produktgaranti

Ytre Fasade AS

Ytre Fasade leverer funksjons og farge garanti på alle våre typer fasadeplater som beskrevet her. 

 1.Generelle vilkår. 

1.2 Montering og vedlikehold 

• Montering av fasadeplatene skal alltid utføres som beskrevet i vår Monteringsveiledning. 

• Rengjøring og vedlikehold skal utføres som beskrevet i våre FDV (Dokumentasjon for forvaltning, drift og vedlikehold). Merk at fasaden skal alltid vaskes etter endt montering pga bygge støv osv. Ellers gjelder årlig vask og ½ årlig i sjønære strøk 

Avvik fra de to dokumentene nevnt over vil ikke gi samme garanti som beskrevet her. Dokumenter kan lastes ned fra www.Ytrefasade.no 

Ved brudd på disse forutsetningene gjelder ikke garantien, med mindre det er åpenbart at feilen/mangelen ikke kan skyldes brudd på disse forutsetningene. 

2. Reklamasjon 

2.2 Reklamasjon og innmelding 

• Ytre Fasade selger i hovedsak til næringskunder (B2B) og eventuelle garanti krav skal stilles fra den som har bestilt varen hos oss. Sluttkunde må rette kommunikasjon mot sin leverandør, og leverandøren skal legge til rette for det gjennom muntlig og skriftlig informasjon til sluttkunden om hvor eventuell reklamasjon skal rettes. 

• Feil/mangler skal meldes skriftlig til oss uten ubegrunnet opphold etter at mangelen er oppdaget. 

• Krav under garantien kan kun gjøres gjeldende mot Ytre Fasade eller vår kunde (garantien gjelder "business-to-business"). Sluttkunde, eller andre som mener å ha et krav, må reklamere overfor den produktet er kjøpt/overtatt fra. 

• Mangel/feil skal dokumenteres med hvordan monteringsveiledning og FDV dokumentasjon er fulgt, samt bilder av feilen. 

• Kunden skal legge til rette for at reklamasjon kan utbedres snarest mulig og innen 6 måneder etter godkjent reklamasjon. Dersom dette ikke skjer, bortfaller ansvar for reklamasjonen. 

• Varer som er kjøpt i nettbutikk gjelder standard garanti rettigheter beskrevet i kjøpsloven som gjelder for B2C. (Business to customer) 

• Kunden er ansvarlig for, i rimelig utstrekning og uten grunnet opphold, å kontrollere at mottatte varer ikke har mangler, skader eller feil ved mottak av varer. Ved hentekjøp skjer mottak ved henting på Ytre lager.

• Dersom varen er skadet må dette angis i fraktbrevet før det signeres for mottak. Angivelse i fraktbrevet er en forutsetning for å kunne reklamere på transportskade.

2.3 Garanti gyldighet. 

• Garanti gjelder fra den dato ordren er levert fra Ytre Fasade. 

• Ytre Fasade as forbeholder seg retten til produktutvikling og nye løsninger som kan tilbys kunden ved senere anledning enn ved orde tidspunkt, og disse løsninger kan benyttes også ved reklamasjon. 

• Garantien og eventuelle krav som fremsettes under den, er underlagt norsk lov. 

2.4 Hva garantien ikke dekker 

• Ytre mekaniske skader, normal aldring og slitasje, ytre påvirkninger som følge av kjemikalier, løsemidler eller luft forurensning som følge av spesiell beliggenhet eksempelvis nærhet til fabrikker med utslipp som kan påvirke produktet. Brudd på forutsetninger i kap. 2.1 dekkes ikke av garantien. 

• Skader på produkt fra byggeplass, bruk av feil kutte utstyr eller maskineringsverktøy dekkes ikke av garantien. 

• For sjønære strøk og områder under takutstikk eller tilsvarende som ikke får naturlig nedbr, kreves ekstra vasking som beskrevet i FDV.

• Reaksjon i kant, skruehull eller overflate som ikke er synlig på mer enn 5 meters avstand, dekkes ikke av garanti.

• Techwood spileplater har en naturlig fargesjattering på samme måte som du får i ekte treverk, det er derfor naturlig at det kan være noe fargevariasjon i platene selv om det er fra samme produksjon.

Det er sluttundens plikt å følge FDV for at gjeldende produktgaranti skal gjelde.

3. Garantier 

3.1 Funksjonsgaranti. 

Alle våre plater har 30 års funksjonsgaranti som beskrevet under 

• Værbestandig og ikke trekker fuktighet 

• Ikke sprekker eller knuser 

• Ikke de-laminerer. 

• Enkel å holde ren for groing og smusss 

• Opprettholder sin funksjon som vær beskyttende kledning 

3.2 Farge garanti. 

Aluminium kompositt fasade plater er våt lakkert på utsiden med EPDM lakk og markedets beste farge bestandighet. Største faktor for falming er UV stråling fra sol. Selv sterke farger vil ha veldig høy fargebestandighet med denne teknologi. Om farge endrer seg noe vil denne være jevnt fordelt og vil ikke være av betydning for fasadens utseende eller kvalitet. En slik fargeendring må regnes med. 

Vi garanterer at det ikke vil bli ulike farge sjatteringer i fasade som er likt eksponert for samme klima og forurensning, som er synlig for det blotte øye innenfor en standard betraktningsavstand. 

Det er 15 års garanti på farge, men en forventet endring på 1% pr år må påregnes. 

Techwood spileplater er gjennomfarget og det må også her forventes ca 1% farge endring pr år. De har en naturlig fargesjattering på samme måte som du får i ekte treverk, det er derfor naturlig at det kan være noe fargevariasjon i platene selv om det er fra samme produksjon. 

3.3 Overflate garanti 

• Overflate variasjon i lakk som følge av mindre synlige flekker/endringer som ikke synes fra en betraktningsavstand avstand på mer enn 5 meter dekkes ikke. 

4. Garantikravet 

4.1 Ved mangler eller garantibrudd, forbeholder vi å utbedre mangelen ved bruk av nye løsninger som ikke var tilgjengelig ved kjøpstidspunktet. Dette kan være tekniske løsninger som er bedre enn eksisterende, og som kan avvike fra originalt utseende. 

4.2 Om Ytre fasade as velger å utbedre med levering av nye produkter vil disse være av samme materiale som eksisterende, men slik at de kan avvike noe i farge fra eksisterende. Dette kan være om det er gått ut av produksjon eller av andre årsaker ikke er tilgjengelig. Uansett vil det kunne være fargeforskjell om deler av fasade skal byttes, da de ikke vil være fra samme produksjon serie. Fargeforskjell på grunn av aldring vil kunne komme mellom nytt produkt og eksisterende produkt. Dette gjelder også skruer og pakninger. Ved levering av nye produkter er garantien begrenset til dette. Arbeid med demontering, montering osv. dekkes ikke. 

4.4 Kunden kan ikke under garantien kreve økonomisk kompensasjon i tillegg til, eller i stedet for, den retting eller omlevering som tilbys av Ytre Fasade as. Eksempelvis dekkes ikke utgifter til stillas, demontering og reinstallasjon av produktet og installasjoner montert i sammenheng med produktet, arbeidstimer, følgeskader og andre kostnader eller tap. Dette gjelder selv om slike kostnader/tap er knyttet til feil/mangler som dekkes av garantien. 

4.5 Ved retting fortsetter gjenværende garantitid å løpe. For erstatningsprodukter løper ny garantitid fra leveringsdato for erstatningsproduktet. For den øvrige fasade gjelder gjenværende garantitid. Retting og omlevering under garantien skjer i tråd med våre salgsbetingelser